Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Oznamy

Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent

Špeciálna základná škola sv. Anny vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta: pedagogický asistent - asistent učiteľa. Bližšie informácie môžete získať kliknutím na tento odkaz.

Svätá omša v Červenom Kláštore - streda 17.10.2018

Slovenská katolícka charita pozýva na slávnostnú svätú omšu spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých, ktorá sa uskutoční v stredu 17. októbra o 10.30 v Kostole sv. Antona Pustovníka v Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov Červený Kláštor. Svätú omšu bude celebrovať diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Diecézna škola viery - štvrtok 18.10.2018

Vo štvrtok 18. októbra o 18.30 vo Farskom kostole, celebrovať bude prednášajúci ThLic. Michal Janiga, kaplán vo farnosti Poprad – Juh, po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia.

Milión detí sa modlí ruženec - štvrtok 18.10.2018

Srdečne Vás pozdravujeme z pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Chceme sa Vám veľmi poďakovať za všetku doterajšiu spoluprácu v uplynulých mesiacoch. Aj vďaka nej by sme chceli Vám, Vašim najbližším a všetkým farníkom s radosťou tlmočiť dva vzácne odkazy, pretože aj Slováci pridali a pridávajú nemálo modlitieb a prispievajú i reálne/finančne. Svedčia o transparentnosti, nádeji a úspechu (v biblickom zmysle slova). Nech sú povzbudením i Vám:

1. Nominácia na Nobelovu cenu za mier egyptským koptským kresťanom pre svoj jednoznačný kolektívny postoj odmietania pomsty za smrtiace násilie, intenzívne prenasledovanie a diskrimináciu: http://acn-slovensko.org/nobelovacenu-za-mier-ziskaju-ju-koptski-krestania/
2. Ocenenie ACN na pôde OSN za konkrétnu pomoc pri záchrane kresťanstva v Iraku - na Ninivskej planine: http://acn-slovensko.org/ocenenie-nadacie-acn-na-pode-osn/

V tomto kontexte chceme tiež poďakovať, že ste rozšírili a rozširujete medzinárodnú modlitebnú iniciatívu MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC 2018. 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi preto na stránke www.miliondeti.sk pripravila didaktické materiály pre farnosti, školy či spoločenstvá. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete!

Manželské večery - 20.10.2018

Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej - nedeľa 21.10.2018

V nedeľu 21. októbra bude v našej farnosti vo Farskom kostole celodenná poklona pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Sviatosť Oltárna bude vystavená po skončení druhej svätej omše až do 18.15, kedy začne záverečná pobožnosť.

Sviatosť birmovania

Na budúci rok bude v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť prihlášky a prevziať preukaz birmovanca v piatok po skončení večernej svätej omše, na ktorej sa zúčastnia. Na birmovku môžu ísť tí, ktorí sú v 8. ročníku ZŠ a vyššie a chcú žiť kresťanským spôsobom života v budúcnosti. Môžu sa prihlásiť aj dospelí, ktorí neprijali ešte sviatosť birmovania. (Porozmýšľať nad: birmovné meno – svätec, ktorý bude patrónom birmovanca (www.zivotopisysvatych.sk); birmovným rodičom môže byť len ten, kto prijal sviatosť birmovania, žije kresťanským životom ako slobodný alebo vo sviatostnom manželstve – nie vo voľnom alebo civilnom zväzku). Vyplnené prihlášky, podpísané rodičmi birmovanca, birmovným rodičom, birmovancom a potvrdené farským úradom v mieste krstu birmovanca a birmovného rodiča, je potrebné odovzdať na Farskom úrade do 9. novembra. (Ak bol niekto pokrstený v inej farnosti alebo jeho birmovný rodič, ktorého si zvolil, dá si prihlášku potvrdiť na farskom úrade, kde bol krst birmovanca alebo birmovného rodiča).

Októbrové pobožnosti

Októbrové pobožnosti – modlitba posvätného ruženca – 45 min. pred začiatkom svätej omše: Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky k získaniu: 1. päť desiatkov posv. ruženca; 2. nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zvyku.

Sviečka za nenarodené deti - piatok 2.11.2018

Už 17. ročník tejto celoslovenskej kampane organizuje Fórum života s podporou a požehnaním otcov biskupov s cieľom pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a stimulovať verejnú mienku v prospech ochrany života od počatia. Duchovnu stránku kampane predstavuje spomienka na zomrelé nenarodené deti najmä v čase okolo 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, modlitba za ich rodiny i za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. Súčasťou akcií pri tejto príležitosti bude aj päť večerov milosrdenstva, ktoré sa v priebehu októbra uskutočnia v spolupráci s chválovou skupinou F6 a Lamačskými chválami v Leviciach, Partizánskom, Prešove, Žiline a Košiciach.

Praktická stránka projektu predstavuje predaj symbolických sklenených a plastových sviečok s logom kampane Sviečka za nenarodené deti vo farnostiach, spoločenstvách a školách najmä počas mesiaca október v rámci verejnej zbierky schválenej Ministerstvom vnútra SR. Výťažok z tejto zbierky bude použitý na projekty konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, vzdelávanie a pro-life profesionalizáciu v sociálnej, legislatívnej, psychologickej a ďalších oblastiach, aby sme ľudský život, jeho dôstojnosť a práva dokázali chrániť nielen s odhodlaním a oduševnením, ale aj faktami a argumentmi, a aby sme tak prispeli k premene atmosféry v našej občianskej spoločnosti od ľahostajnosti k rešpektu voči prirodzeným hodnotám, v prospech života a rodiny.

Duchovná obnova pre chlapcov stredoškolákov a starších v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule - 30.11.-2.12.2018

Oznam členom Spolku sv. Vojtecha

Oznamujeme členom Spolku sv. Vojtecha, že si môžu prevziať Pútnik svätovojtešský na rok 2019, podielovú knihu a DVD vo Farskom kostole a v Kostole sv. Petra a Pavla (v sakristiách) od pondelka do piatka počas októbra po večernej svätej omši. Pri preberaní kníh je možné zaplatiť členský príspevok vo výške 5,-€ a zároveň je možnosť prihlásiť sa za člena Spolku sv. Vojtecha, pričom vstupný poplatok je 1,-€ a členský príspevok 5,-€ (spolu 6,-€).

Oznam pre odberateľov časopisu Posol

Odberatelia časopisu Posol môžu uhradiť predplatné na rok 2019 (8,50 €) v sakristiách kostolov u pánov kostolníkov.

Diecézna škola viery

Milí veriaci Spišskej diecézy, bratia a sestry!

Prijmite všetci môj srdečný pozdrav v Pánovi. Od začiatku mojej služby diecézneho biskupa pred siedmimi rokmi som si viackrát položil otázku, ako prehĺbiť náboženský život veriacich našej diecézy. Za toto obdobie sme zorganizovali viaceré podujatia – niektoré boli celocirkevného rázu, iné diecézneho – a podnikli niektoré kroky s uvedeným cieľom. Mám na mysli najmä uplatňovanie ustanovení Druhej diecéznej synody, Rok milosrdenstva, Jubilejný rok sv. Martina, nový spôsob vizitácií našich farností, podpora pútnických miest, zakladanie farských charít, pastoračných rád vo farnostiach a mnohé iné.

V úvodnom, prvom bode synodálnych ustanovení sa píše, že Spišská diecéza chce „reagovať na výzvy dnešnej doby, aby splnila poslanie, ktoré sa od nej očakáva“ (2DS1, 1). V tej istej téme sa veriacim odporúča: „Nech veriaci využívajú ponuky prednášok venovaných ekleziologickým témam /=témam o Cirkvi/, aby sa tak prehĺbilo chápanie communia /=spoločenstva/“ (2DS1, 47, §11).

V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery. Pôjde o praktické prednášky a diskusie z oblasti: náuky o sviatostiach, o prikázaniach, o pravdách viery a o Svätom písme. Prednášky budú určené pre dospelých veriacich, ktorí už prijali sviatosť birmovania. Prednášky budú zamerané na vieroučné témy, ale aj na praktické otázky, ktoré sa v súčasnom duchovnom živote objavujú. Pomerne veľký priestor bude vyhradený na diskusie.

Od septembra 2018 začneme s prednáškami o sviatostiach, celkove to bude sedem stretnutí za rok, vždy v tretí štvrtok v mesiaci (okrem decembra, apríla, júna – augusta). Každé stretnutie sa začne svätou omšou, ktorú bude celebrovať prednášateľ a po sv. omši bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Pripravená bude aj prezentácia každej témy. Tí, ktorí absolvujete aspoň päť zo siedmich stretnutí, dostanete na konci každého roka certifikát.

Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývam na tieto formačné stretnutia. Budú sa konať na týchto miestach: Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Námestovo. Vaši kňazi vám oznámia, o ktorej hodine sa začne sv. omša a v jej rámci sa dozviete aj miesto prednášky.

Pre prvý rok diecéznej školy viery som vybral nasledovné termíny: 20.IX. 2018; 18.X. 2018; 15.XI. 2018; 17.I. 2019; 21.II. 2019; 21.III. 2019; 16.V. 2019.

Verím, že diecézna škola viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie. Chcem vás všetkých uistiť o mojich modlitbách na tento úmysel a zo srdca vám žehnám.

+ Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Archeologický výskum pri Farskom kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni - krypty

Farský kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni patrí k jedným z mála nepreskúmaných kostolov a ukrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa vďaka výskumom postupne dostávajú na svetlo sveta. Prvý významnejší nález bol odkrytý v roku 2016 na severnej strane presbytéria - stredoveká nástenná maľba (freska), na ktorej prebieha druhá etapa reštaurátorských prác.
Súbežne s reštaurátorským výskumom, ktorý prebiehal v interiéri kostola sa začal archeologický výskum. Po odstránení kamenného obkladu po obvode celého kostola boli odkryté otvory (okná a vstupy). Cieľom výskumu bolo preskúmať priestor pred odkrytým vstupom do „krypty“, vyčistenie „krypty“ a vytvorenie zamurovanej kostnice.
Prvá etapa archeologického výskumu začala 2. júla 2018. Archeologická sonda bola vytýčená pred odhaleným vstupom na severnej fasáde kostola v blízkosti vstupu do sakristie. Sondážnym výskumom sa podarilo zachytiť schodisko z kamenných stupňov. Zachytené stupne kamenného schodiska korešpondovali výškovo aj sklonom s pokračujúcimi schodmi vedúcimi pod sakristiu. Časť kamenného schodiska bola rozobraná, a kamenné stupne boli sekundárne využité na zamurovanie vstupu. Kamenné schodisko bolo zasypané zeminou a nad posledným kamenným stupňom sa fragmentárne zachovala okruhliaková dlažba, ktorá dokladala úroveň námestia v 19. storočí.
Po odstránení zamurovaného vstupu bolo odkryté celé schodisko, ktoré pozostávalo z deviatich kamenných stupňov. Dňa 20. júla 2018 sa po kamennom schodisku vstúpilo do prvej miestnosti, ktorá je situovaná pod sakristiou a západne od nej sa cez čiastočne zamurovaný prechod vstúpilo do druhej miestnosti. V prvej miestnosti sa na južnej strane nachádzali zamurované krypty z konca 18. a začiatku 19. storočia. V druhej (západnej) miestnosti bolo množstvo rakiev a na južnej strane bolo viditeľné kamenné schodisko stúpajúce smerom do kostola. Obidve miestnosti „krypty“ sa nachádzajú pod severnou bočnou loďou Farského kostola sv. Mikuláša.
Druhá etapa archeologického výskumu pokračovala v najbližších dňoch vo forme nedeštruktívneho výskumu. Pomocou georadaru sa preskúmal priestor pod hlavnou loďou kostola a na základe týchto výsledkov sa určí ďalší postup prác.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Detail na ruženec
Druhá miestnosť
Kamenné stupne do krypty
Krypty v prvej miestnosti
Krypty v prvej miestnosti
Prvá miestnosť pred vyčistením
Rakvy
Zamurovaný vstup do kostola
Zamurovaný vstup do kostola
Čiastočne odkryté kamenné schodisko
Čiastočne odkryté kamenné schodisko
Odkryté kamenné schodisko
Odkryté kamenné schodisko
Vstup do druhej miestnosti
Zdobenie rakiev

Rozpis vysluhovania sv. prijímania v nemocnici 2018

Rozpis pre druhý polrok si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Fotografie z udeľovania sviatosti birmovania

Fotografie si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - portál uloz.to (veľkosť 1,3 GB).

Spevácky zbor pre dospelých

Veľmi prosíme ochotných farníkov, ktorí by sa zapojili do Speváckeho zboru dospelých pri Farskom kostole sv. Mikuláša. Nácviky bývajú v stredu od 18.00 do 18.45.

Prosba pre vysluhovateľov sv. prijímania

Prosíme mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania, aby sa rozdelili na sväté omše tak, aby svojou službou pomohli na každej svätej omši, najmä keď sú nedele, prikázané sviatky, slávnosti a prvé piatky.

Oznam Gréckokatolíckej cirkvi

Na základe hlasovania prvého Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris a v duchu poslušnosti Kongregácii pre východné cirkvi i Kongregácii pre učenie viery, Gréckokatolícka cirkev od 1. septembra 2017 začína prax podávania Eucharistie nemluvňatám a deťom v celej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Prešovský arcibiskup metropolita žiada, aby všetci latinskí kňazi a veriaci na Slovensku boli informovaní o tejto východnej praxi, aby sa nepohoršovali, a aby ani nežiadali pre svoje deti a nemluvňatá prijímanie u gréckokatolíkov. Normy týkajúce sa prijímania Eucharistie u detí: 1. V prípade, ak rodičia náležiaci do Gréckokatolíckej cirkvi, nemajú možnosť ísť do vlastného chrámu a idú do chrámu Latinskej cirkvi, latinský kňaz nesmie odmietnuť Eucharistiu gréckokatolíckemu dieťaťu. Táto norma platí iba v prípade, ak existuje fyzická nemožnosť ísť do gréckokatolíckeho chrámu. V takomto prípade je potrebné ísť ešte pred svätou omšou do sakristie a poprosiť kňaza, aby ho veriaci neprosili až pri sv. prijímaní. 2. V prípade, že veriaci Latinskej cirkvi prichádzajú do gréckokatolíckeho chrámu, deti náležiace k Latinskej cirkvi nesmú prijať Eucharistiu a kňaz, ak vie, že ide o dieťa náležiace k Latinskej cirkvi, Eucharistiu mu nesmie podať. Gréckokatolícky kňaz, vedomý si odlišnosti od východnej praxe, má vysvetliť, že musia čakať do veku stanoveného Latinskou cirkvou.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.

Prosba pre Kostol sv. Petra a Pavla

V Kostole sv. Petra a Pavla boli prednedávnom obnovené kľačadlá v laviciach, prosíme nevykladať nohy na kľačadlá, aby sa neničili. Tiež prosíme a žiadame, aby ste rešpektovali miesta na parkovisku, ktoré sú pri kostole rezervované pre Farský úrad a nechávali ich voľné a takisto neblokovali ostatné autá a to svoje zaparkovali na iných parkovacích miestach. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prosby.