Dnes


Liturgický kalendár:

Sväté omše:

Počet prístupov od 1.12.2007:

Vitajte

Vitajte na stránke Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Alternatívny web: Farnosť Stará Ľubovňa | Moja Komunita

Zapisovanie úmyslov sv. omší - pondelok 5.12.2016

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2017, budeme zapisovať v pondelok 5. decembra po skončení svätých omší vo Farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku v utorok 6. decembra (každý môže zahlásiť iba jeden úmysel, aby mali možnosť aj ostatní).

Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie - štvrtok 8.12.2016

Vo štvrtok (na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) na poludnie od 12.00 do 13.00 bude otvorený kostol a pred Kristom v bohostánku si môžeme vyprosovať od Boha potrebné milosti pre náš život. Sväté omše budú slávené nasledovne:
- Kostol sv. Mikuláša: 6.00, 16.30, 18.30
- Kostol sv. Petra a Pavla: 8.00, 9.30, 17.00
- Podsadek: 17.00
- Nemocnica: 16.00

Vyslanie koledníkov - sobota 10.12.2016

V sobotu 10. decembra vás pozývame na slávnostnú svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov otcom biskupom. Svätá omša začne o 11.00 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše bude program v ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Je potrebné zobrať si prezuvky a vlastný obed. Obetným darom účastníkov budú nové detské ponožky (rôzne veľkosti) pre krízové stredisko v Starej Ľubovni. Info a kontakt: Júlia Ondičová, 0949/579 218, julka.margaret@gmail.com.

Spovedanie chorých pred Vianocami

Sviatosť zmierenia pre chorých pred Vianocami: Tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a chceli by prijať sviatosť zmierenia a sv. prijímanie pred Vianocami, prosíme, aby ste ich zahlásili v sakristii kostola do budúcej nedele 11. decembra (prosíme uviesť meno, priezvisko, ulicu a číslo domu). Týchto chorých navštívime v piatok 16. decembra.

Roráty

V tomto týždni ranné sväté omše do soboty budú roráty (okrem utorka a štvrtka) – sväté omše ku cti Panny Márie v adventnom období, kňaz pri ich slávení používa biele rúcho. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate, caeli desuper – Roste, nebesia, z výsosti. Tento úvodný spev vytvára atmosféru času očakávania. Tieto sväté omše budeme sláviť iba pri svetle lampášov (kahancov), prosíme, aby ste si ich so sebou priniesli, z praktických dôvodov nie klasické sviece.

Jubilejný rok sv. Martina

Jubilejný rok sv. Martina 11. november 2016 - 11. november 2017: „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať' ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa, v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a skutkami milosrdenstva.“ (Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup)

ROK SV. MARTINA v našej diecéze – možnosť získať plnomocné odpustky:
- za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) raz za deň. Možno ich získať aj dušiam veriacich nachádzajúcim sa v očistci,
- navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézneho kostola formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
- alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina. Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu, vzbudia si úmysel a tri obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.

Prosba rodičom s malými deťmi

Sme veľmi radi, že privádzate deti do kostola, chápeme, že od menších detí nemôžeme celkom žiadať, aby sa správali v kostole tak ako dospelí. Zároveň vás prosíme, aby ste počas svätých omší boli ohľaduplní voči ostatným, ktorí sa chcú sústrediť a nevyrušovali ich. Napríklad: prechádzaním sa s deťmi po kostole, vešaním sa po zábradlí (v Kostole sv. Petra a Pavla - bezpečnosť detí), neprimeraným podávaním tyčiniek, ovocia, cukríkov, keksíkov... Ďakujeme za pochopenie aj v mene ostatných farníkov.