Informácie pre snúbencov

 • Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).
 • Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom - nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.
 • Pripomínam, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, poprípade na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.
 • Snúbenci sa pri zápise dohodnú s kňazom.
 • Doklady potrebné na zápis:
  - platné občianske preukazy
  - krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti, najviac pol roka staré
  - údaje o svedkoch - najlepšie prefotené OP z oboch strán
 • Po zápise si snúbenci vyberú termíny predmanželskej prípravy z oblastí:
  1. Vierouka
  2. Morálka
  3. Manželská etika
  4. Liturgia
  6. Rodičovstvo
 • Snúbenci si prítomnosť na náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.
 • Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.
 • Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.
 • Dôležité upozornenie:
  Po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:
  - platné občianske preukazy
  - rodné listy
 • Príslušnosť k rímskokatolíckemu obradu - Kódex kánonického práva (Kán. 111 § 1.): „Prijatím krstu sa do latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi zaraďuje dieťa rodičov, ktorí do nej patria, alebo ak jeden z nich do nej nepatrí, obaja zhodne prejavili vôľu, aby dieťa bolo pokrstené v latinskej (rímskokatolíckej) cirkvi; ak zhodná vôľa chýba, dieťa sa zaraďuje do cirkvi toho obradu, do ktorej patrí otec.“ V praxi:
  - do roku 1983, hoci dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.- kat., dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.
  - od roku 1983 ak dieťa bolo pokrstené v rím.-kat. kostole a jeho otec je gr.-kat. a matka rím.-kat., rodičia pri zápise na krst môžu prejaviť vôľu, či chcú, aby dieťa bolo rím.-kat, ak nie je súhlasná vôľa, tak dieťa nasleduje líniu otca, je teda gr.-kat.
  Prosíme o správne a pravdivé udávanie náboženstva (obradu rím.-kat. alebo gr.-kat.) pri krstných a sobášnych zápisoch na Farskom úrade (sledovať líniu: dieťa - otec – starý otec - prastarý otec atď., ak boli gr.-kat., tak to pokračuje ďalej do roku 1983).

Rozpis náuk pre rok 2022

Termíny náuky Manželská etika a Rodičovstvo nie sú uvedené v rozpise, snúbenci si termín a miesto náuky Manželská etika a Rodičovstvo dohodnú telefonicky s MUDr. Františkom Orlovským (0903 496 859).

Bližšie informácie sa zobrazia kliknutím na rozpis náuk v pdf formáte.

Kurz prípravy na manželstvo pre rok 2022 - online

Pre snúbencov je možnosť prihlásiť sa na Kurzy prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú na stránke www.domanzelstva.sk a konkrétne pre Spišskú diecézu na: www.domanzelstva.sk/spisska-dieceza