Správy

Fotogaléria zo stretnutia mládeže 25.11.2023

Fotogaléria zo stretnutia mládeže v kostole sv. Mikuláša (Google fotky). Za fotografie a videá ďakujeme p. PaedDr. Petre Srnkovej.

Výročie posviacky Farského kostola - piatok 17.11.2023

V piatok 17. novembra sme si pripomenuli výročie posviacky Farského kostola sv. Mikuláša (rok 2022), hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 10.30 bol vsdp. dekan Marián Pánik a slávnostným kazateľom vsdp. dekan Dušan Pardel a spolu s ním koncelebrovali vsdp. dekan Pavol Lacko a niektorí páni kapláni, ktorí pôsobili v našej farnosti - vdp. Stanislav Misál (farár v Chlebniciach), vdp. Tomáš Gondkovský (farár v Chmeľnici), vdp. Marek Boča (farár vo Východnej), naši rodáci dp. Filip Orlovský a Martin Tešla (kapláni v Ružomberku) a náš pán kaplán, dp. Vladimír Malec.

Fotogaléria z výročnej sv. omše (Google fotky). Za fotografie ďakujeme p. Ľubomírovi Ogurčákovi.

Folklórny program - nedeľa 8.1.2023

Folklórny spevácky súbor z Vyšných Ružbách v nedeľu 8. januára o 15.00 v Kostola sv. Petra a Pavla vystúpil s vianočným programom s tradičnými koledami a goralskými vinšmi.

Fotogaléria z vianočného programu (Google fotky).

Posledná rozlúčka s pánom kostolníkom Jánom Virostkom - utorok 15.11.2022

V utorok 15. novembra 2022 sme sa na svätej omši v kostole sv. Petra a Pavla a po nej na pohrebných obradoch na starom cintoríne rozlúčili s pánom kostolníkom Jánom Virostkom, ktorý nás opustil vo veku 80 rokov. Svätú omšu celebroval vysokodôstojný pán dekan Pavol Lacko spolu s mnohými koncelebrantami, za hojnej účasti veriacich. Spolu sme sa Pánu Bohu poďakovali za jeden vzácny život, život prežitý v najtesnejšej blízkosti pri Pánu Bohu - v Jeho dome - kostole sv. Mikuláša. V homílii sa smútiacej rodine, ale aj všetkým prítomným prihovoril vysokodôstojný pán dekan Marián Pánik, ktorý sa zamyslel nad zmyslom kríža v živote človeka. Takýto kríž viackrát položil Pán Boh aj na plecia pána kostolníka, ten ho vždy s pokorou a veľkou oddanosťou prijal. A týmto krížom bola aj choroba, pri ktorej ako vďaku za pomoc a uzdravenie prijal službu kostolníka na prosbu vtedajšieho vysokodôstojného pána dekana Ľudovíta Piovarčiho, ktorú verne vykonával tri desaťročia. Aj keď roky plynuli a síl postupne ubúdalo, túžba slú žiť Pánu Bohu a byť v jeho blízkosti nikdy nevychladla, a tak pán kostolník vykonával svoje povolanie do posledného dňa, dokým vládal a zdravie mu to dovolilo. A veru, neboli to roky ľahké, len málokto vie, koľko obety bolo potrebné priniesť, koľko sebazáporov, premáhania sa, koľkých vecí sa bolo potrebné v živote vzdať. Ale ani obľúbený futbal, ani nič iné nebolo v živote pána kostolníka silnejšie, ako láska k Pánu Bohu a k svojim najbližším. A ako spomenul v homílii pán dekan, bola to veľká obeta prichádzať do kostola každý deň ráno aj večer ako prvý a odchádzať ako posledný. A takto, v tichosti prázdneho chrámu, kľačiac pred Pánom Ježišom v svätostánku, sa denne modlieval, najmä za milovanú pani manželku Máriu, a tiež za svoje deti s rodinami, ktoré nesmierne miloval. A práve tento životný odkaz pána kostolníka nech je pre nás inšpiráciou - v pokore niesť svoj kríž a mať na prvom mieste v živote evanjeliový príkaz lásky - milovať nadovšetko Pána Boha a svojich najbližších.

Azda každý z nás, kto prekročí brány kostola sv. Mikuláša, zacíti vo svojom srdci prázdne miesto, pretože pána kostolníka si pamätáme ako človeka, ktorý mal vždy prichystaný úsmev na tvári, žartovnú príhodu, milé slová, pohladenie a pre najmenších aj sladkú maškrtu. Tak toto prázdne miesto vyplňme modlitbou za pána kostolníka. Ako sa nám pán kostolník vždy prihováral za svojho života tu na zemi, tak sa zaiste bude prihovárať za nás aj vo večnosti. Ťažko sa hľadajú také slová, ktorými by sme vyjadrili našu veľkú vďaku, nielen za službu, ktorú pán kostolník vykonával, ale aj za jeho blízkosť a ľudskosť, preto sa v pokore obraciame na Pána Boha, ktorého tak veľmi miloval, aby ho odmenil tým najvzácnejším, čo človek môže získať - spoločenstvom s Ním v Nebeskom kráľovstve. Pán Boh zaplať za všetko, odpočívajte v pokoji pán kostolník!

Fotogaléria prístupná v službe Fotky Google, za fotografie vrúcne ďakujeme p. Ľubomírovi Ogurčákovi.

List sestier CJ

Milí naši farníci, po dlhom rozlišovaní sa vedenie našej provincie rozhodlo k 31. júlu 2022 ukončiť pôsobenie sestier v Starej Ľubovni. Je to už niečo viac ako 23 rokov, keď naše sestry nastúpili do služby v Starej Ľubovni. Pôsobili na viacerých miestach - v Spišskej diecéznej charite, v Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, v nemocnici, v školskej i farskej katechéze,... Vystriedalo sa tu 16 sestier, viaceré sestry sa tu po nejakom čase vrátili druhýkrát. Za uplynulý čas sme sa denne presviedčali o tom, aký je Pán Boh k nám dobrý, a to aj vďaka Vašej láskavosti. Slovami sa nedá opísať, čím všetkým ste nás obdarovali, čo všetko si každá z nás odniesla alebo odnáša. Chceme sa vám preto poďakovať za každé dobrodenie prejavené počas celých tých rokov, za každú pomoc.

Naša ľudská prirodzenosť však so sebou prináša aj úskalia, a my sme si vedomé toho, že nie vždy sme boli medzi vami šíriteľkami Kristovej ľúbeznej vône. Preto vás v pokore chceme odprosiť za každé zlé svedectvo, zlý príklad, ktorými sme mohli ublížiť, či uškodiť. Prosíme o odpustenie.

Naša zakladateľka hovorí, že Boh má na všetko svoj čas. A tak v dôvere, že Boh naozaj najlepšie vie, čo potrebujeme, veríme, že aj toto neľahké rozhodnutie predstavených bude požehnaním pre Starú Ľubovňu.

A tak sa chceme slovami dnešného žalmu modliť za vás: Nech "Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, neopusť dielo svojich rúk." sr. Beáta CJ

Je nám to veľmi ľúto, že naše sestry odchádzajú, vyjadrujeme im srdečné poďakovanie za všetku obetu, pomoc a službu, najmä tú, o ktorej vie iba samotný Pán Boh. Chceme poprosiť o odpustenie, keď sme im akýmkoľvek spôsobom ublížili. Vyprosujeme im Božiu ochranu aj naďalej na ich nových pôsobiskách a tiež prosíme Pána, aby sa po krátkom čase vrátili do našej farnosti.

Poďakovanie za 80 rokov života pána kostolníka Jána Virostka - piatok 26.6.2022

V piatok 25.6.2022 sme spoločne pri sv. omši poďakovali za dar života pána kostolníka Jána Virostka, ktorý sa v stredu 22. júna dožil životného jubilea 80 rokov. Svätá omša v piatok o 18.30 bola obetovaná za neho, s prosbou o Božiu ochranu, zdravie a tiež ako poďakovanie za jeho dlhoročnú službu. Pozvaní boli kňazi, ktorí pochádzajú z našej farnosti alebo pôsobili u nás v čase jeho služby.

Fotogaléria zo sv. omše: https://photos.app.goo.gl/2muyFet9X19x1MuY9

Ukončené štúdia dp. Mariána Kundlu

Náš rodák dp. Marián Kundla úspešne ukončil licenciátne štúdiá kánonického práva v Benátkach, srdečne mu blahoželáme. Po návrate nastupuje od 10. júla za kaplána do farnosti Poprad.

Poďakovanie - projekt Nadácia VÚB

Naša farnosť zvíťazila v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska o dva hlasy so ziskom 16 390 hlasov. Vďaka Pána Bohu a všetkým, ktorí sa snažili pomôcť akýmkoľvek spôsobom, z celého srdca ďakujeme, dôležitý bol každý hlas. Nadácia VÚB podporí na základe rozpočtu reštaurovanie barokovej kazateľnice z Farského kostola sumou 27 453,-€.

https://www.nadaciavub.sk/poklady/

Nadácia VÚB sa po výsledkoch hlasovania rozhodla podporiť aj fresky v Uhrovci: https://www.vub.sk/vub-novinky/2021/vitazstvo-si-vybojovala-pamiatka-v-starej-lubovni-vynimocna-odmena-vsak-putuje-aj-do-uhrovca.html

Reportáž Ľubovnianskej televízie o rekonštrukcii kostola sv. Mikuláša

Túto nedeľu 6.6.2021 pri svätých omšiach bude zbierka pre opravy Farského kostola (v Podsadku pre opravy Filiálneho kostola). Zbierka sa uskutoční jednak počas svätých omší a tiež možnosťou zaslaním priamo na bankové účty farnosti. Komu to finančná situácia umožní, môže toto dielo podporiť zaslaním daru priamo na bankové účty farnosti: SLSP - SK22 0900 0000 0001 0386 3036; VUB - SK94 0200 0000 0037 5596 4258; OTP - SK50 5200 0000 0000 0421 8947. Prosíme v poznámke uviesť Zbierka SL alebo Zbierka Podsadek a tiež prosíme o modlitby, aby Pán požehnal toto dielo. Všetkým darcom vrúcne ďakujeme za milodary.

Zvony v službe - kostol sv. Mikuláša

Relácia Orientácie v RTVS

RTVS odvysielala reláciu Orientácie, v ktorej bol priestor venovaný aj kostolu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Reláciu si môžete pozrieť v archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14119/252256#0

Reportáž Ľubovnianskej televízie o kryptách v kostole sv. Mikuláša

Zdroj: Ľubovnianska televízia, https://youtu.be/q7KR242lkEM

Povýšenie Sv. Kríža na Kalvárii - nedeľa 13.9.2020

V nedeľu 13. septembra 2020 sa o 10.30 na Kalvárii konala odpustová svätá omša, ktorú celebroval náš rodák, veľadôstojný duchovný otec Filip Orlovský. V homílii sme sa spoločne zamysleli nad symbolom kresťanstva - Svätým Krížom, ktorý máme mať v úcte a nehanbiť sa zaň. Zároveň máme byť vďační, že môžeme slobodne vyznávať a praktizovať svoju vieru. Fotogalériu je možné zobraziť kliknutím na tento odkaz.

Slávnostná rozlúčka s absolventmi

Administratívne zmaturovali. Viacerí si maturitné vysvedčenia už prevzali. Niektorí sú prijatí na vysoké školy, niektorí čakajú na výsledky prijímacieho konania, ďalší sa pripravujú na prijímačky. Len tá pomyselná bodka za stredoškolským štúdiom z dôvodu preventívnych opatrení v období pandémie chýbala. V poslednom júnovom týždni sa na ňu naskytla príležitosť a čerství absolventi Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni si počas tradičnej slávnosti v expozičných priestoroch Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk pána riaditeľa maturitné vysvedčenia, ocenenia a odmeny za študijné výsledky či úspešnú reprezentáciu školy. Rozlúčili sa s tými, ktorí ich počas stredoškolskej cesty sprevádzali a počas sv. omše, ktorú celebroval dp. Filip Orlovský, ďakovali za čas prežitý v CGSM.
Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://www.cgsm.sk/news/#news-1735

Absolútna víťazka Technických talentov 2020+

Žiačka Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni Milota Folvarčíková sa stala absolútnou víťazkou súťaže Technické talenty 2020+, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou U. S. Steel Košice, s.r.o. Tretiačka z bilingválnej triedy uspela v marcovom kole súťaže s ekologickým projektom Doba (ne)plastová a získala finančnú odmenu 200 €. Odborná porota sa v polovici trvania súťaže rozhodla oceniť najlepší projekt z doteraz prihlásených prác stredoškolákov a udelila šikovnej študentke špeciálnu cenu v podobe notebooku za viac ako 1000 €.
Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://www.cgsm.sk/news/#news-1738

Akadémia veľkých diel

Akadémia veľkých diel, stredoškolský program, do ktorého sú zapojení aj študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, pokračuje aj napriek mimoriadnym opatreniam prostredníctvom videokonferencií. Náplňou programu je čítanie diel veľkých autorov, pozeranie kvalitných filmov, počúvanie veľkých hudobných diel, čo smeruje k vnímaniu významných obrazov našej civilizácie. Cieľom je nielen sa s veľkými dielami stretnúť, ale sa do nich aj ponoriť, diskutovať o nich a hľadať odpovede na veľké životné otázky, ktoré otvárajú. Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Krajské kolo SOČ opäť úspešné

V čase mimoriadnej situácie sa v dištančnej forme uskutočnilo aj krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Hodnotiace komisie posudzovali práce v digitálnej podobe bez prezentácií. A tretiaci z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša dosiahli výborné výsledky. Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

V gymnáziu tlačia ochranné pomôcky pre zdravotníkov

Aj Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa zapojilo do iniciatívy Pomôž nemocnici, ktorá vyrába ochranné pomôcky pre zdravotníkov. Školská 3D tlačiareň od konca marca prakticky nonstop tlačí držiaky na ochranné plexisklá. V kombinácii s rúškami dávajú tieto štíty zdravotníkom oveľa väčšiu istotu a ochranu pred nakazením od potencionálnych nosičov koronavírusu. Iniciatíva spojila komunitu 3D tlačiarov, ktorí jej prostredníctvom kuriérov dodávajú vytlačené rámy na ochranné štíty. Tie sú potom kompletizované a distribuované do zdravotníckych zariadení. V apríli sa škole podarilo získať aj plexisklá a kompletné ochranné štíty rozdať aj zdravotníkom v Starej Ľubovni. „Zdravotníci si zaslúžia našu úctu a vďaku za to, čo pre nás v prvej línii boja robia,“ uviedol riaditeľ školy Pavol Chmeliar.

Deň otvorených dverí v Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša

Ôsmaci a deviataci zo základných škôl v okrese Stará Ľubovňa mali možnosť zažiť atmosféru cirkevného gymnázia v rámci Dňa otvorených dverí. Účastníci navštívili spolu deväť učební. Stredoškoláci so svojimi učiteľmi v nich vyskladali pestrú mozaiku workshopov, v ktorých prezentovali systém vzdelávania, aktivity školy i najvýznamnejšie úspechy. Okrem ukážky vyučovacích hodín s lektorom si návštevníci pozreli zaujímavé scénky, zamýšľali sa nad záhadami biológie a vyskúšali si prácu s 3D tlačiarňou či interaktívnymi perami. Budúci stredoškoláci v neposlednom rade získali podnetné rady i postrehy. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v nasledujúcom školskom roku otvára jednu triedu bilingválneho gymnaziálneho štúdia v anglickom jazyku a jednu triedu klasického štvorročného gymnaziálneho štúdia. Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://www.cgsm.sk/news/#news-1640

Dve prvenstvá v kraji

Veľmi úspešný týždeň má za sebou Jakub Šľachtovský, ktorý exceloval v krajských kolách jazykových olympiád. V Prešove obhájil prvenstvo z minulého roka, keď sa stal najúspešnejším angličtinárom vo vekovo neobmedzenej kategórii bilingvalistov. V nasledujúci deň nezaváhal ani v nemčine. V rámci kraja dominoval a v konečnom hodnotení kategórie 2B stratil jediný bod zo sto. Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz: https://www.cgsm.sk/news/#news-1644

Reštaurovanie krstiteľnice v roku 2019

Správa o priebehu reštaurátorskej realizácie, použitom postupe, technológii, materiáli a fotodokumentácia je prístupná v pdf súbore po kliknutí na tento odkaz.

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda ďakuje za Vašu dobrosrdečnosť

V dňoch od 14. do 18. októbra 2019 organizovala naša škola dobročinnú zbierku s názvom Týždeň dobrosrdečnosti. Minulý týždeň sme Vaše štedré dary odviezli deťom do Detského domova v Podolínci a taktiež deťom a matkám v núdzi do Domu Márie Magdalény v Žakovciach. Všetky Vami darované veci boli prijaté s veľkou vďačnosťou a radosťou. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, učiteľom a priateľom školy, ktorí prispeli do tejto zbierky akýmkoľvek spôsobom. Fotografie si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Babka, dedko r.2019

Október ako mesiac úcty k starším bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 1990. Aj u nás na škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni si ctíme múdrosť a obetavosť našich starých rodičov, a preto každoročne usporadúvame slávnostné vyhodnotenie školského kola súťaže Babka, dedko. V tomto školskom roku termín podujatia pripadol na utorok 29. októbra. Naši vzácni hostia si vypočuli pár pekných slov od pani riaditeľky i samotné práce, ktoré o nich ich vnúčatá vytvorili. Program vyplnili aj vystúpenia talentovaných žiakov. Hra na gitare, flaute, hip-hop či spev, to všetko sa prítomným, podľa ich reakcií, veľmi páčilo. Okrem kultúrneho zážitku si so sebou odniesli aj malé hmotné pozornosti. Fotografie si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Misijný jarmok - štvrtok 24.10.2019

Dňa 24.10.2019 sa uskutočnil 26. MISIJNÝ JARMOK na ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Ráno o 8.00 sa konala sv. omša v kostole sv. Petra a Pavla. Po jej ukončení bola prednáška s prezentáciou dona Karola Maníka, predstaveného saleziánov na Ukrajine, pôsobiaceho v Ľvove. Predstavil nám misijné pôsobenie saleziánov na Ukrajine a "Rodinný dom - POKROVA". Počas omše a prezentácie sa nám predstavili aj chlapci, o ktorých sa saleziáni starajú v "Rodinnom dome - POKROVA". Následne sme sa presunuli do priestorov školy, kde sa začal misijný jarmok. Ako každý rok, aj tento rok si bolo z čoho vyberať, či už podľa vône alebo vzhľadu. Nechýbali rôzne druhy maškŕt - od toastov, zákuskov, waflí cez palacinky, až po bagety a kávu. V ponuke bolo aj mnoho darčekových predmetov, rozličné ozdoby, dekorácie a ručne vyrábané predmety. Ďakujeme všetkým návštevníkom za ich úsmev, dobrú náladu a štedrosť. Celý výťažok z misijného jarmoku bude použitý na misie. Priblíženie jarmočnej atmosféry nájdete kliknutím na tento odkaz.

Milión detí sa modlí ruženec - piatok 18.10.2019

Do iniciatívy projektu Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a jednotu vo svete sa zapojili aj deti ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v piatok 18. októbra 2019 o 09.00 hod. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Slovami pátra Pia: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Informácie o akcii nájdete na https://millionkidspraying.org/sk/. Modlitba našich detí bola prenášaná online Rádiom Mária Slovensko. Fotografie si pozrite kliknutím na tento odkaz.

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Úspešní absolventi nášho gymnázia si vo výstavnej sieni Ľubovnianskeho hradu prevzali z rúk riaditeľa vysvedčenia o maturitnej skúške. Výnimočnú atmosféru slávnosti umocnila sv. omša v hradnej kaplnke sv. Michala, ktorú celebroval pán dekan Pavol Lacko. Abiturienti sa po nej rozlúčili s tými, ktorí ich na štvorročnej ceste sprevádzali. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Inšpiratívny projekt vyvrcholil študentskou výmenou v Taliansku

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni v uplynulých dvoch rokoch participovalo v medzinárodnom projekte v rámci výmenného programu Erasmus+. Vďaka grantovej schéme Európskej únie pre medzinárodné partnerstvá škôl mali študenti a pedagógovia možnosť spolupracovať so školami v Taliansku, Portugalsku, Francúzsku, Rumunsku a Poľsku na téme Stop bullying: Take a stand and lend a hand. Po minuloročnom stretnutí v Starej Ľubovni a týždňovom pobyte v Portugalsku, umožnila realizácia projektu vyslať mladých ľudí do francúzskeho Bordeaux a na záver do talianskeho mesta Altopascio. Kompletný článok a fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Fantastické úspechy študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

Študentom Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa v uplynulých týždňoch darilo v rôznych súťažiach v krajskom i celoslovenskom meradle.
René Grich sa stal najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska. https://www.cgsm.sk/news/#news-1356
Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády, kde obsadil druhé miesto a v celoštátnom kole získal post úspešného riešiteľa. https://www.cgsm.sk/news/#news-1342
Štyri krajské kolá v jazykových olympiádach počas jedného týždňa. Tri medailové umiestnenia, jedno ôsme miesto. Takouto bilanciou sa môže popýšiť Jakub Šľachtovský, tretiak z bilingválnej triedy. https://www.cgsm.sk/news/#news-1367
Tím zložený z piatich študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša uspel v semifinálovom kole súťaže Simulované rokovanie národného parlamentu a postúpil do finále, ktoré sa bude konať v Národnej rade Slovenskej republiky. https://www.cgsm.sk/news/#news-1370
Juniorský tím gymnazistov, ktorý tvorili Monika Sásová, Michal Vančo, Jakub Fedák, Jakub Šľachtovský a Miroslav Kafka, dosiahol v medzinárodnej matematickej súťaži Náboj 2019 veľmi pekné umiestnenie. https://www.cgsm.sk/news/#news-1379
Jakub Pluta získal 2. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha... https://www.cgsm.sk/news/#news-1380
Výnimočný bilingvalista Jakub Šľachtovský zakončil svoje účinkovanie v tohtoročných jazykových olympiádach fantastickým výsledkom. V celoslovenskom kole Olympiády v angličtine obsadil druhé miesto v kategórii študentov bilingválnych škôl bez vekového rozlíšenia. https://www.cgsm.sk/news/#news-1385

Spomienka na Mons. Jána Zentka - nedeľa 17.3.2019

Vo farskom kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni si v nedeľu 17. marca 2019 pripomenuli 10. výročie smrti (+ 14. marec 2009) výnimočného kňaza a rodáka Mons. Jána Zentka, biskupského vikára. Spomienkovú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka, ktorý ocenil, že sa nezabúda na tohto neobyčajne pracovitého kňaza. Prítomný bol emeritný pomocný spišský biskup Andrej Imrich, ďalej kňazi - rodáci zo Starej Ľubovne, ďalší kňazi spišskej diecézy, rodina a veriaci. Po svätej omši bola spomienka pri jeho hrobe na starom cintoríne kde je Mons. Zentko pochovaný. Pre spoločenstvo veriacich i celé mesto to bola príležitosť oživiť všetky spomienky a poznatky na tohto pozoruhodného človeka, ktorý svoju pozemskú púť ukončil v 51.roku života v čase, kedy najlepšie mohol zúročiť ovocie svojej zrelosti. Fotogalériu zo spomienkovej slávnosti môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz. Text a foto: Ľubomír Ogurčák

Výsledky archeologického prieskumu vo farskom kostole

Výsledky archeologického výskumu v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktorý sa realizoval v roku 2018, si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz (pdf).

Poďakovanie

Vyslovujeme poďakovanie tým, ktorí pomohli pri odpratávaní snehu okolo Farského kostola a v sobotu zo strechy Kostola sv. Petra a Pavla. Ďakujeme aj záujemcom, ktorí sa prihlásili na službu odpratávania snehu pri Farskom kostole – neprihlásil sa nikto.

Stretnutie bohoslovcov a diakonov z Horného a Dolného Spiša - streda 2.1.2019

V stredu 2. januára 2019 pri sv. omši o 17:00 v kostole sv. Petra a Pavla sa strelo 19 mladých mužov od Novej Ľubovne až po Hnilec, ktorí odpovedali na pozvanie do služby Pánovi a jeho Cirkvi. Zorganizovanie takéhoto stretnutia inicioval náš diakon, dp. Martin Tešla. Bohoslovcov sprevádzali aj dvaja predstavení, otec špirituál František Fudaly a otec rektor Peter Majda, ktorý sv. omšu celebroval a v homílii nás povzbudil k modlitbe za nové duchovné povolania a tiež k svedectvu viery svojim životom. Svätej omše sa zúčastnil aj náš pán dekan, pán kaplán Jozef a náš rodák Tomáš Tomusko, aktuálne kaplán v Kežmarku. Po sv. omši prebiehalo ešte krátke predstavenie bohoslovcov a diskusia, v ktorej mali naši farníci možnosť pýtať sa seminaristov rôzne otázky. Bohoslovcom a ich predstaveným vyprosujeme v tomto čase skúškového obdobia veľa síl v učení, a tiež silu každý deň na toto pozvanie Ježišovi životom odpovedať. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz. Text a foto: Mária Stanislavová

Rorátna sv. omša

Dňa 18.12.2018 sa na našej škole uskutočnila sv. omša v skorých ranných hodinách za svetla sviec. Touto sv. omšou sme si chceli viac uvedomiť podstatu adventného obdobia - SVETLO prichádza osvetliť našu tmu. Po sv. omši nasledovalo občerstvenie, kde sme rovnako vytvorili pekné spoločenstvo, ktoré sa delí s tým, čo má. Odkaz na celý článok a odkaz na fotogalériu.

Defibrilátor je už na škole... (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni)

Dnešný deň (18.12.2018) bol mimoriadne výnimočný pre všetky deti 1. stupňa. Spoločnosť FALCK nám odovzdala výhru z projektu ZÁCHRANA SOM JA. Súčasťou výhry bol okrem aického externého defibrilátora aj zážitkový kurz prvej pomoci so sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ a kurz prvej pomoci pre učiteľov. Tradičné vyučovanie nahradilo vyučovanie so záchranármi. Získaním aického externého defibrilátora bola naša škola zaradená do siete defibrilátorov - je evidovaná ako škola, v ktorej bude tento život zachraňujúci prístroj k dispozícii pre prípad potreby okamžitého zásahu pri záchrane života. Externý defibrilátor je nainštalovaný vo vestibule školy. Vďaka nemu sme ako škola získali ďalší benefit, a to benefit "BEZPEČNÁ ŠKOLA". Odkaz na celý článok a odkaz na fotogalériu.

Vystúpenie pre seniorov

Deti z našej školy nezabudli ani tentoraz na našich starkých. Pri príležitosti mesiaca október, ktorý patrí seniorom, ich prišli pozdraviť do Domova pre seniorov v Starej Ľubovni. Kultúrny program bol plný piesní, básní, tancov a ďakovaní starkým za všetko, čo pre nás urobili. Našim seniorom želáme veľa zdravia a radosti z každého dňa. Prajeme im, aby boli obklopení láskou, úctou a pozornosťou okolia.
Celý článok si môžete pozrieť na stránke ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Rovnako si môžete pozrieť aj fotogalériu.

Poďakovanie starým rodičom

Stáva sa tradíciou, že koncom októbra v našej škole vyjadrujeme vďaku našim starkám a starkým. Ináč to nie je ani v tomto školskom roku. V piatok 26.10.2018 sme si na základe prác, ktoré odovzdávali žiaci, pozvali už po druhýkrát niekoľko starých rodičov. Tým sme sa poďakovali krátkym programom a pani riaditeľka im odovzdala pamätné listy a obdarovala ich drobnými pozornosťami. Fotogalériu a celú správu môžete nájsť na stránke ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.

Misijný jarmok

Dňa 29.10.2018 sa uskutočnil jubilejný 25. MISIJNÝ JARMOK. Ráno o 8.00 sa konala sv. omša v kostole sv. Petra a Pavla, po jej ukončení bola prednáška s prezentáciou o. Petra Majerníka. Priblížil nám misijnú prácu v Tanzánii. Následne sme sa presunuli do priestorov školy, kde sa začal misijný jarmok. Ako každý rok, aj tento si bolo z čoho vyberať, či už podľa vône alebo vzhľadu. Nechýbali rôzne druhy maškŕt - od toastov, zákuskov, waflí cez palacinky, až po bagety a kávu. V ponuke bolo aj mnoho darčekových predmetov ako rozličné ozdoby, dekorácie a ručne vyrábané predmety. Nechýbalo ani 5D KINO. Ďakujeme všetkým návštevníkom za ich úsmev, dobrú náladu a štedrosť. Celý výťažok z misijného jarmoku bude použitý na misie. Fotogalériu a celú správu môžete nájsť na stránke ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sa do akcie zapájajú nielen ako aktívni kupujúci. Pripravujú si divadelné predstavenia o patrónoch svojich tried a výťažok z dobrovoľného vstupného venujú na podporu misií. V tomto roku si druháci pripravili dramatizáciu zo života sv. Márie Goretti a o Chiare Corbella Petrillo, ktorá obetovala život, aby na svet priviedla svoje dieťa. Dramatizácie si môžete pozrieť na Youtube kanáli školy: https://www.youtube.com/watch?v=C7GlstZcfSc, https://www.youtube.com/watch?v=dvkEaWxkLC4 alebo na webovej stránke: http://www.cgsm.sk/news/#news-1282.

Projekt Stay cool spojil Slovákov, Estóncov a Litovčanov

Študenti Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sa zúčastnili na mládežníckom výmennom programe s názvom Stay cool. V nádhernom prostredí Počúvadlianskeho jazera spojil program Erasmus+ štyridsať študentov z Estónska, Litvy a zo Slovenska, ktorí sa tu v priebehu dvoch októbrových týždňov zameriavali na základy mediácie a praktické metódy jej využitia. Fotogalériu, videogalériu a celú správu môžete nájsť na stránke Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.

Medzinárodný projekt študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

Skupina študentov a pedagógov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni vycestovala do Portugalska, kde v prvej polovici októbra absolvovala v poradí už tretie projektové stretnutie s partnerskými školami. Po aprílovej mobilite v Starej Ľubovni pokračuje realizácia aktivít v rámci medzinárodného výmenného programu Erasmus+. Mladých ľudí a ich učiteľov tentoraz hostilo São João da Madeira. Fotogalériu, videogalériu a celú správu môžete nájsť na stránke Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša.

Milión detí sa modlí ruženec

Do iniciatívy projektu Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a jednotu vo svete, ktorý zjednotil deti v modlitbe posvätného ruženca o 09.00 h v stredu 18. októbra, sa zapojili aj deti ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Fotogalériu a celú správu môžete nájsť na stránke ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.

Archeologický výskum pri Farskom kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni - krypty

Farský kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni patrí k jedným z mála nepreskúmaných kostolov a ukrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa vďaka výskumom postupne dostávajú na svetlo sveta. Prvý významnejší nález bol odkrytý v roku 2016 na severnej strane presbytéria - stredoveká nástenná maľba (freska), na ktorej prebieha druhá etapa reštaurátorských prác.
Súbežne s reštaurátorským výskumom, ktorý prebiehal v interiéri kostola sa začal archeologický výskum. Po odstránení kamenného obkladu po obvode celého kostola boli odkryté otvory (okná a vstupy). Cieľom výskumu bolo preskúmať priestor pred odkrytým vstupom do „krypty“, vyčistenie „krypty“ a vytvorenie zamurovanej kostnice.
Prvá etapa archeologického výskumu začala 2. júla 2018. Archeologická sonda bola vytýčená pred odhaleným vstupom na severnej fasáde kostola v blízkosti vstupu do sakristie. Sondážnym výskumom sa podarilo zachytiť schodisko z kamenných stupňov. Zachytené stupne kamenného schodiska korešpondovali výškovo aj sklonom s pokračujúcimi schodmi vedúcimi pod sakristiu. Časť kamenného schodiska bola rozobraná, a kamenné stupne boli sekundárne využité na zamurovanie vstupu. Kamenné schodisko bolo zasypané zeminou a nad posledným kamenným stupňom sa fragmentárne zachovala okruhliaková dlažba, ktorá dokladala úroveň námestia v 19. storočí.
Po odstránení zamurovaného vstupu bolo odkryté celé schodisko, ktoré pozostávalo z deviatich kamenných stupňov. Dňa 20. júla 2018 sa po kamennom schodisku vstúpilo do prvej miestnosti, ktorá je situovaná pod sakristiou a západne od nej sa cez čiastočne zamurovaný prechod vstúpilo do druhej miestnosti. V prvej miestnosti sa na južnej strane nachádzali zamurované krypty z konca 18. a začiatku 19. storočia. V druhej (západnej) miestnosti bolo množstvo rakiev a na južnej strane bolo viditeľné kamenné schodisko stúpajúce smerom do kostola. Obidve miestnosti „krypty“ sa nachádzajú pod severnou bočnou loďou Farského kostola sv. Mikuláša.
Druhá etapa archeologického výskumu bude pokračovala v najbližších dňoch vo forme nedeštruktívneho výskumu. Pomocou georadaru sa preskúmal priestor pod hlavnou loďou kostola a na základe týchto výsledkov sa určí ďalší postup prác.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Detail na ruženec
Druhá miestnosť
Kamenné stupne do krypty
Krypty v prvej miestnosti
Krypty v prvej miestnosti
Prvá miestnosť pred vyčistením
Rakvy
Zamurovaný vstup do kostola
Zamurovaný vstup do kostola
Čiastočne odkryté kamenné schodisko
Čiastočne odkryté kamenné schodisko
Odkryté kamenné schodisko
Odkryté kamenné schodisko
Vstup do druhej miestnosti
Zdobenie rakiev

Odpustová slávnosť sv. Mikuláša - nedeľa 3.12.2017

V nedeľu 3.12.2017 sme vo farskom kostole sv. Mikuláša slávili odpustovú sv. omšu z príležitosti sviatku sv. Mikuláša, ktorú celebroval otec Kamil Dráb, ktorého poznáme z pôsobenia v gréckokatolíckej farnosti. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval pán dekan Pavol Lacko. Otec Kamil vo svojom slávnostnom príhovore spomenul azda to najčastejšie, čo sa nám vybaví, keď si spomenieme na sv. Mikuláša, a to je darovanie. Otec Kamil vyzdvihol, ako je veľmi potrebné v dnešnej dobe darovať, hlavne svoj čas a priestor. Taktiež darovaním môžeme vychovávať, pretože s darovaním ide ruka v ruke aj vďačnosť, a tým sa z nás stávajú lepší ľudia, ktorí takto podnietia aj všetkých vo svojom okolí byť lepšími. A nesmieme zabúdať na ten najväčší dar, ktorý sme dostali, a to je Eucharistia, bez ktorej by sme boli prázdnymi ľuďmi. Otcovi Kamilovi zo srdca ďakujeme za jeho nádherné posolstvo, ktoré sa úplne hodí do tohto adventného času, kedy sa pripravujeme, aby sme si pripomenuli to, ako nás obdaroval Nebeský Otec. Prajeme mu veľa Božieho požehnania a milostí, aby naďalej prinášal Pána Ježiša medzi ľudí a tak prispieval k budovaniu Božieho kráľovstva. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Hubertovské slávnosti - nedeľa 2.10.2016

Dňa 2.10.2016 sa uskutočnila v Skanzene v Starej Ľubovni Hubertovská sv. omša, ktorú celebroval vdp. farár Tomáš Gonkovský, ktorý je aktuálne farárom v Chmeľnici. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval aj vdp. Ľudovít Sýkora. V slávnostnej homílii sme sa mohli všetci spoločne zamyslieť nad ochranou prírody, rovnako tak sme sa aj poďakovali za úrodu a všetky dary prírody, ktoré máme k dispozícii. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Odpustová slávnosť v Hradnej kaplnke - štvrtok 29.9.2016

Vo štvrtok 29. septembra na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela bola odpustová svätá omša v Hradnej kaplnke sv. Michala o 11.00. Na svätej omši sa zúčastnili naši policajti, ktorých patrónom ja práve sv. Michal. Svätú omšu celebroval a slávnostným kazateľom bol kpt. PaedDr. Jozef PALUBA, policajný kaplán. Fotogalériu si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz.

Objavené fresky zo 14. storočia

1/7 Klaňanie Troch kráľov
2/7 Koníky
3/7 Nesenie Kríža
4/7 Ukrižovanie
5/7 Neznáme postavy
6/7 Severná stena presbytéria
7/7 Veraicon

Na základe plánovanej rekonštrukcie elektrických obvodov vo Farskom kostole sv. Mikuláša bol Pamiatkovým úradom nariadený reštaurátorský prieskum, ktorý odkryl vzácne fresky, ktoré sa nachádzali pod piatimi vrstvami omietok a náterov. Fresky pravdepodobne pochádzajú zo 14. storočia, budú predmetom ďalšieho výskumu. Viac informácií sa môžete dozvedieť zo stránky denníka Korzár:
V ľubovnianskom kostole objavili klenot, fresky zo štrnásteho storočia Pozrite si unikátne fresky, ktoré objavili v ľubovnianskom kostole

Relikvie sv. Terézie z Lisieux, Poprad 18.1.2016

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Začiatkom roka 2016 sme mali možnosť na Slovensku privítať relikvie sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Narodila sa v Alencone vo Francúzsku roku 1873. Bola ešte dievča, keď vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Lisieux, kde sa cvičila najmä v pokore, evanjeliovej prostote a dôvere v Boha a týmto čnostiam úspešne učila slovom i príkladom novicky. Svoj život obetovala za spásu duší a za vzrast Cirkvi. Zomrela 30. septembra 1897. Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za učiteľku Cirkvi. Život sv. Terezky bol krátky, avšak môže byť inšpiráciou pre všetkých nás. Poslaním sv. Terezky bolo konať všetko s láskou, a tak osláviť Pána Boha. Aj my sa podľa príkladu sv. Terezky usilujme konať všetko s láskou, určite aj naše každodenné povinnosti konané s láskou nám pomôžu vyprosiť milosť potrebnú k spáse. Relikvie sv. Terezky sa tešia mimoriadnej obľube na celom svete. Svätá Terezka pred smrťou prisľúbila, že bude tráviť svoje nebo konaním dobra na zemi. A tak máme možnosť dočítať sa o mnohých zázrakoch, ktoré si vyprosili u Pána Boha veriaci na príhovor sv. Terezky. Relikvie sv. Terezky putujú po svete od roku 1994, prítomné boli na všetkých kontinentoch a pritiahli niekoľko desiatok miliónov veriacich. Sme radi, že aj my na Slovensku sme mali možnosť uctiť si pozostatky tejto svätice a poprosiť ju o pomoc, milosť a požehnanie. V našom okolí boli relikvie vystavené k ucteniu v pondelok 18.1.2016 v Kežmarku a Poprade. Viac informácii je možné nájsť kliknutím na tento odkaz.

Koncert diel európskych a ruských skladateľov - nedeľa 3.1.2016

Highslide JS
Highslide JS Highslide JS

V nedeľu 3. januára 2016 do našej farnosti zavítala vzácna návšteva z Ruska - Duo Sanctus (Irina Charkova a Nikolaj Polubojarov). Irina svojím spevom a Nikolaj klavírnym doprovodom i samostatným klavírnym účinkovaním skrášlili liturgiu pri svätých omšiach v Kostole sv. Petra a Pavla o 6.30, 8.30 a 10.30 a vo Farskom kostole o 18.30, kde zazneli stále časti vlastnej kompozície Nikolaja. Po skončení svätých omší nasledoval pripravený hudobný program v podobe koncertu z diel ruských a európskych velikánov, akými sú napríklad Piotr Iľjič Čajkovskij alebo Sergej Vasilievič Rachmaninov. Irina A Nikolaj sú absolventi Ruskej hudobnej akadémie Čajkovského v Moskve, laureáti medzinárodných konkurzov. Irina sa venuje spevu, Nikolaj je klavirista, člen Zväzu hodobných skladateľov Ruska. Vyzbierané finančné milodary poputujú na liečbu Nikolajovho chorého syna, ktorý veľmi pekne ďakuje za naše dary. My sa tiež chceme vrúcne poďakovať za nádhernú hudobnú kompozíciu, ktorá v nás zanechala silný umelecký zážitok. Hudobníkom prajeme veľa úspechov v ich kariére a Nikolajvmu synovi vyprosujeme od Pána Boha hlavne pevné zdravie.

Vianočný koncert mladých umelcov - sobota 26.12.2015

V sobotu večer 26. decembra 2015 o 17.30 sa uskutočnil vo Farskom kostole  Vianočný koncert mladých umelcov: organista Štefan Iľaš (študujúci organovú hru v Nemecku), spevák Matej Stachera (študujúci spev na Katolíckej univerzite), Mária Budzáková (študujúca hru na klavíri na Katolíckej univerzite, rodáčka z našej farnosti), akordeonisti Peter Zamiška a Richard Sokol (laureáti medzinárodných súťaží). Fotogalériu si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Otvorenie sv. brány - nedeľa 13.12.2015

Odpovedajúc na výzvu Svätého Otca Františka v liste zo dňa 1. septembra 2015, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva (začal sa 8. decembra 2015), diecézny biskup určil kostoly (medzi nimi aj náš Farský kostol sv. Mikuláša), v ktorých bola 13. decembra 2015, na III. adventnú nedeľu, otvorená Svätá brána, aby veriaci v čo najplnšej miere mohli získať odpustky Svätého roku, a tak skutočne zacítili Božie milosrdenstvo, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa a úplne zabúda na spáchaný hriech. Svätá brána v našom Farskom kostole bola otvorená v nedeľu 13.12.2015 pri svätej omši so začiatkom o 7.30. Fotogalériu si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Požehnanie adventného venca - sobota 28.11.2015

1/4
2/4
3/4
4/4

Nedeľou 29.11.2015, ktorá bola I. adventnou, sa začal nový cirkevný rok. Požehnanie adventného venca a tiež tých, ktoré sme si pripravili a budeme ich mať vo svojich domovoch a pri nich sa budeme spoločne modlievať, bolo v sobotu 28.11.2015 pri večernej svätej omši a v nedeľu 29.11.2015 pri všetkých svätých omšiach. Svoje vence sme mohli priniesť na požehnanie do kostola pred oltár pred začiatkom svätej omše.

Stretnutie kňazov a zasvätených, rodákov - piatok 20.11.2015

V Roku zasväteného života sa v našej farnosti v piatok 20. novembra v kostole sv. Petra a Pavla uskutočnilo stretnutie kňazov a zasvätených pochádzajúcich z mesta Stará Ľubovňa. Stretnutie sa začalo o 16.00 privítaním a modlitbou posvätného ruženca (predmodlievali sa rehoľné sestry). O 17.00 sa konala svätá omša, slávnostným celebrantom a kazateľom bol emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý svätú omšu obetoval ako poďakovanie za dar kňazstva a zasväteného života. Otec biskup v slávnostnom príhovore vyzdvihol cnosti zasväteného života, ktoré máme vnášať aj my do našich životov. Po skončení sv. omše nasledovala diskusia s veriacimi, kde sa všetci rodáci predstavili a priblížili svoje doterajšie aj súčasné pôsobenie, rovnako tiež spomenuli, ako ich Pán Boh povolal do zasväteného života. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ďalej tým, ktorí pomohli pri tejto slávnosti a osobitne aj pánu dekanovi Pavlovi Lackovi, ktorý toto stretnutie zorganizoval. Nezabudnime našich rodákov aj naďalej sprevádzať svojimi modlitbami i obetami a spomeňme si aj na tých, ktorých už Pán povolal k sebe. Fotogalériu zo stretnutia si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Odpustová sv. omša v nemocničnej kaplnke - nedeľa 15.11.2015

V nedeľu 15. novembra o 16.00 sa v nemocničnej kaplnke sv. Alžbety Uhorskej konala slávnostná odpustová svätá omša, pri ktorej bola požehnaná obnovená kaplnka. Zároveň sme poďakovali Pánu Bohu za jeho dobrodenia i za všetkých dobrodincov pri obnove kaplnky. Slávnostným celebrantom a kazateľom bol pán dekan Pavol Lacko, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil potrebu budovať svoj každodenný život na skutočných hodnotách, ktorých zachovávanie je dôležité pre celú spoločnosť. Práve takéto hodnoty zohrali kľúčovú úlohu v živote sv. Alžbety Uhorskej, patrónky nemocničnej kaplnky. Pán dekan tiež vysvetlil dôležitosť chudobných, ako aj bohatých prostriedkov a ich aplikovanie v našom živote. Vyslovujeme vrelé poďakovanie vedeniu nemocnice a všetkým, ktorí pomohli pri prácach a upratovaní kaplnky. Fotogalériu z odpustovej slávnosti, ako aj čítanie zo svätého evanjelia a slávnostnú homíliu si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Posviacka kríža pri kostole sv. Petra a Pavla - nedeľa 15.11.2015

V nedeľu 15.11.2015 sa konala svätá omša za účasti rodín o 10.30 v Kostole sv. Petra a Pavla. Po skončení svätej omše pán dekan Pavol Lacko požehnal nový drevený kríž pri Kostole sv. Petra a Pavla. Fotogalériu z posviacky kríža si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Slávnosť všetkých svätých - nedeľa 1.11.2015

Na slávnosť všetkých svätých 1.11.2015 sa o 14.00 konala na starom cintoríne, a tiež na cintoríne v Podsadku pobožnosť za duše v očistci. Týmto dušiam, ktoré ešte nemôžu byť prijaté do neba, sme mohli pomôcť získaním plnomocných odpustkov v čase od 1.11. do 8.11, pri splnení obvyklých podmienok. Fotogalériu z pobožnosti na starom cintoríne si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Odpustová slávnosť sv. Michala v hradnej kaplnke 29.9.2015

V utorok 29.9.2015 sme sa zišli na hrade, aby sme spoločne slávili odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Michala, archanjela, ktorý je patrónom hradnej kaplnky, v ktorej sa konala o 16.00 odpustová sv. omša. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol pán farár z Východnej Stanislav Misál, ktorého určite všetci veľmi dobre poznáme z pôsobenia v našej farnosti. Spolu s ním sv. omšu koncelebroval aj náš pán dekan Pavol Lacko. V homílii pán farár Misál porozprával o histórii a jeho dojmoch z najstaršieho pútnického miesta v Taliansku - Monte Sant Angelo, ktoré je zasvätené práve sv. Michalovi, archanjelovi. Sv. Michal si vybral na tomto mieste jaskyňu, kde sa chronologicky zjavoval. Posledné zjavenie bolo v 17. storočí, kedy v Taliansku vyčíňal mor. Vtedajší arcibiskup nevedel, čo robiť, tak sa vo veľkej dôvere obrátil k sv. Michalovi a poprosil ho o orodovanie. Keď sa raz modlil, nastalo krátke zemetrasenie a zjavil sa mu sv. archanjel Michal. Nariadil mu požehnať všetky kamene v jaskyni, ktorú si sv. Michal vybral a poznačiť ich znamením kríža a veľkými písmenami M A. Ktokoľvek, kto tieto kamene s úctou a vierou prechovával pri sebe, sv. Michal za neho orodoval u Pána Boha a vyprosil mu odolnosť voči tejto chorobe. Takto sa postupne zbavilo moru nielen samotné mesto, ale aj všetci ostatní, ku ktorým sa tieto kamienky dostali. Traduje sa, že každý pútnik, ktorý na tomto mieste poprosí sv. Michala o orodovanie, tak jeho prosby budú vyslyšané. Pán farár Misál z tohto pútnického miesta myslel aj na nás a obdaroval našu farnosť vzácnym darom - kamienkami z jaskyne sv. Michala. Takto môžeme aj my poprosiť sv. Michala o orodovanie u Pána Boha. Kamienky môžeme nájsť na oltári v hradnej kaplnke v malom drevenom krížiku. Po skončení sv. omše nasledovala prezentácia z priebehu reštaurovania obrazu Kristus v Getsemanskej záhrade z roku 1836. Po skončení prezentácie pozval pán riaditeľ múzea Dalibor Mikulík všetkých prítomných na malé občerstvenie, ktoré sa nieslo v rodinnej atmosfére a dalo krásnu bodku za odpustovou slávnosťou sv. Michala, archanjela, v hradnej kaplnke. Fotogalériu si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Hubertovské slávnosti 27.9.2015

V poslednú septembrovú nedeľu sme sa zišli s skanzene v Starej Ľubovni, aby sme sa spoločne s poľovníkmi poďakovali Pánu Bohu za úrodu a za dary prírody. Hubertovskú slávnostnú svätú omšu celebroval pán farár z Novej Ľubovne Marián Katrenčík, koncelebrantom bol náš pán dekan Pavol Lacko. V homílii pán farár Katrenčík zdôraznil, aby sme na Pána Boha nezabúdali v časoch, keď nám nič nechýba. Tiež pripomenul, že Pánu Bohu máme neustále vyjadrovať vďačnosť za všetko, čím nás v našom živote sprevádza. Po svätej omši pokračoval bohatý program Hubertovských slávnosti v areáli skanzenu, kde si určite prišli na svoje všetci účastníci. Fotogalériu si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Odpustová slávnosť Povýšenia sv. kríža na Kalvárii

Svätú omšu na Kalvárii pri príležitosti odpustovej slávnosti Povýšenia svätého kríža dňa 13.9.2015 celebroval pán kaplán Jozef Marhefka. V homílii pripomenul význam kríža v našom živote, taktiež vysvetlil vzťah veriaceho človeka ku krížom, ktoré prináša život. Fotogalériu si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Relikvia sv. Gianny Beretty Mollovej

Highslide JS Highslide JS

V našej farnosti bola v nedeľu 13.9.2015 vystavená relikvia sv. Gianny Beretty Mollovej. Po modlitbe po prijímaní pri svätých omšiach vo Farskom kostole o 7.30 a 18.30 a v Kostole sv. Petra a Pavla o 10.30 sa konali pobožnosť k sv. Gianne, požehnanie matiek v požehnanom stave a ostatných s jej relikviami. K súkromnému ucteniu bola relikvia vystavená vo Farskom kostole od 12.00 do večernej svätej omše. Životopis sv. Gianny Beretty Mollovej.

Fotogaléria Otvorenie sezóny na hrade 2012

Prezrite si fotografie z otvorenia sezóny na hrade 2012, sv. omšu celebroval prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol PhD, generálny vikár. Galéria sa zobrazí kliknutím na tento odkaz.

Fotogaléria Trojdnie 2012

Prezrite si fotografie z Trojdnia 2012 z kostola sv. Mikuláša kliknutím na tento odkaz.

Týždeň manželstva 2012

Prinášame Vám niekoľko fotografií z akcií, ktoré sme pripravili v rámci Týždňa manželstva 2012 v našej farnosti. Ďakujeme tým, ktorí prijali ponúknutý program a veríme, že jeho posolstvo ostane v našich srdciach.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Fotogaléria - Krížová cesta na Kalvárii 22.4.

Tradične aj tento Veľký piatok 22.4. sa za hojnej účasti veriacich konala krížová cesta na Kalvárii. Pozvanie pána dekana Mariána Pánika prijal biblista p. docent František Trstenský, ktorý krížovú cestu moderoval.

Fotogaléria z krížovej cesty

Prednáška prof. Pietra Kaswaldera, OFM

Po úspešnej sérii prednášok, ktoré inicioval pán dekan Marián Pánik, sa v nedeľu 13.2. konala ďalšia. Tentokrát pozvanie pána dekana prijal vzácny hosť - profesor Pietro Kaswalder, OFM. Narodil sa v roku 1952 v Taliansku. Ako 16 ročný vstúpil v roku 1968 k františkánom do rehole v Tridente na severe Talianska, kde bol roku 1977 bol vysvätený za kňaza. Po vysviacke mu predstavený dovolil odísť na štúdia do Jeruzalema, kde v roku 1988 obhájil doktorát z teológie. Aktívne sa venoval archeológii, avšak roku 1991 ochorel na obličky a začal sa venovať viac teoretickému výskumu Svätého písma. Je riadnym profesorom, prednáša úvod do biblickej geografie a úvod do archeológie v Jeruzaleme.
Program sa začal sv. omšou o 10.30 vo farskom kostole sv. Mikuláša, ktorú celebroval pán profesor Anton Tyrol, spolucelebrantmi boli pán dekan, pán profesor Pietro Kaswalder, ktorého homíliu prekladal pán docent František Trstenský. Program pokračoval prednáškou v popoludňajších hodinách v kostole sv. Petra a Pavla, kde sa prítomní dozvedeli mnoho faktov a zaujímavosti ohľadom synagóg v Svätej zemi. Po prednáške nasledovala diskusia, kde padlo mnoho zaujímavých otázok. Na záver sa vzácni hostia poďakovali pánu dekanovi za pozvanie, ten sa rovnako poďakoval v mene veriacich za obohatenie farského spoločenstva touto prednáškou. K dispozícii je aj audio nahrávka prednášky, ktorú si môžete stiahnuť nižšie.

Audio nahrávka prednášky.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Foto: © Peter Cigánek

Prvoprijímajúca víkendovka v Starej Ľubovni

V piatok a sobotu 14. a 15. mája sa z Cirkevnej školy v Starej Ľubovni ozýval smiech a krik takmer 70 detí. Miestny farský úrad, Cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda a animátori z eRka a Združenia Mariánskej mládeže pripravili pre prvoprijímajúce deti z mesta zaujímavú akciu. Jej hlavným cieľom bolo vytvoriť s deťmi spoločenstvo, navzájom sa spoznať a cez hry, tance a katechézy ich priviesť k tomu, aby si ešte viac uvedomili, čo znamená prijať Pána Ježiša do svojho srdca.
Najzaujímavejšia pre deti bola noc, kedy niektorí prvý krát bez rodičov spali mimo domova a tešili sa z toho tak veľmi, že bolo veľmi ťažké uspať ich. Sobota bola plná zaujímavého programu, do ktorého sme sa hneď po rozcvičke a modlitbe pustili. Dopoludnie sme strávili v prednáškovej aule a zaujímavým spôsobom cez aktivity a katechézy sme si povedali, čo sa deje s naším srdiečkom, keď hrešíme, aký je rozdiel medzi chlebom z obchodu a Eucharistiou a ako sa správne spovedať. Precvičili sme si aj piesne na tú slávnosť a poobede sme rozdelení do šiestich skupín prešli rôznymi workshopmi. Celý program sme ukončili spolu s rodičmi poďakovaním sa Pánovi za všetko, čo sme mohli prežiť a prosbou, aby sme to čo najlepšie využili v živote s Ním aj po prvom svätom prijímaní.
-ľl-
Fotogaléria z víkendovky

Púť do Krakowa

Dňa 8.5.2010 sa konala rozhlasová púť rádia Lumen v Krakowe. Spomedzi pútnikov zo Starej Ľubovne bolo aj 15 miništrantov, ktorí spoznávali Liagewniky svojim spôsobom.
-ľl-
Fotogaléria z púte z Krakowa

Dekanátny futbalový turnaj

Dňa 10.4.2010 sa v Starej Ľubovni sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Dekanátneho futbalového turnaja. Jubilejný ročník privítal spolu 8 mužstiev. Okrem dvoch domácich mužstiev a bratov grécko-katolíkov nastúpili aj okolité mužstva z Kolačkova, Chmeľnice, Hniezdneho, Lomničky a vzácni hostia zo Spišskej Starej Vsi. Po odohraní základnej skupiny postúpili šiesti štvrťfinalisti a z nich povstali štyria semifinalisti – Stará Ľubovňa A, Chmeľnica, Hniezdne, Grecko-katolíci. Po tuhých bojoch sa poradie ustálilo takto: 4. Hniezdne, 3. Chmeľnica, 2. Stará Ľubovňa, a fanfáry zazneli pre naších bratov východného obradu – Grecko-katolíkov. Gratulujeme!
Už teraz sa tešíme na 11. ročník, ktorý budú organizovať tohtoroční víťazi, na väčšiu česť a slávu Božiu... -ľl-
Fotogaléria z Dekanátneho futbalového turnaja

Muž ženatý s prírodou

...tak to je synonymum k menu Miroslava Sanigu, známeho spisovateľa, slovenského prírodovedca a hlavne milovníka prírody. Zavítal do Starej Ľubovne, aby tunajšej mládeži z cirkevnej školy odovzdal cenné posolstvo.
Miroslav Saniga sa narodil 20. januára 1964 a už od ranného detstva miloval jedno, a to prírodu. Nebál sa ani otcovho remeňa. Keď si zaumienil vyhľadať svojho najobľúbenejšieho vtáčika – murárika, nič ho nedokázalo zastaviť. Tento vtáčik mu dodnes zdobí nielen kompletný šatník, ale i jeho domov.
Naoko bláznivá záľuba, ale vari môže byť niečo krajšie? Mnohí prírodu obdivujeme, ale skutočná láska musí byť zakorenená hlboko v nás. A to na Miroslavovi Sanigovi môžeme obdivovať. Nebudem písať o necitlivosti k najcennejšiemu daru sveta, to si musí uvedomiť každý sám, či je schopný sa aspoň priblížiť láske pána Sanigu.
Posolstvo teda sprostredkoval v stredu, 7. apríla, nielen žiakom ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a študentom Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša, ale v poobedňajších hodinách aj širšej verejnosti. Prednášal v priestoroch cirkevnej školy. Mnohí si mohli vypočuť jeho úsmevné aj nebezpečné situácie z potuliek, ale i z bežného života.
Ako som spomínala v úvode, je aj spisovateľom a nepíše stroho, naopak veľmi pútavo a zaujímavo. Ak v sebe chcete pestovať zmysel pre prírodu, určite si prečítajte čosi z jeho tvorby. Verím, že takých unikátnych milovníkov bude viac a podarí sa nám zachrániť to, čo nám ešte z nášho daru zostalo. -Gabriela Liščinská-
Fotogaléria z prednášky a zo záhrady p. Ing. Miroslava Sanigu, CSc.

Fotogaléria z Veľkonočného trojdnia 2010

Fotogaléria z posviacky jedál - kostol sv. Mikuláša.
Fotogaléria z obradov Bielej soboty - kostol sv. Mikuláša.
Fotogaléria Božieho hrobu - kostol sv. Petra a Pavla a Podsadok.
Fotogaléria z obradov Veľkého piatku - kostol sv. Mikuláša.
Fotogaléria krížovej cesty na Kalvárii na Veľký piatok.

Výročná spomienka na Mons. ThDr. Jána Zentka, PhD.

V nedeľu 14. marca 2010 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho rodáka - Mons. ThDr. Jána Zentka, PhD. Okrem sv. omše slúženej v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí 13. marca sme spomínali aj my v našej farnosti na sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole sv. Mikuláša, ktorej predsedal otec biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra.

Posledná rozlúčka s Vdp. Ing. Petrom Murdzom, SF

Dňa 14. decembra 2009 odovzdal svoju dušu Pánovi náš rodák, farár Farnosti Nitra - Horné mesto Ing. Peter Murdza, SF. Narodil sa 5. 11. 1954 v Starej Ľubovni, ordinovaný bol 29. 6. 1987 v Bratislave. Večné sľuby SF (Spoločenstvo Fatima) zložil v roku 1986. V rokoch 1991 – 1994 bol pastoračným asistentom ZKMS v Bratislave, od roku 1994 pôsobil v Nitre vo farnosti Nitra – Horné mesto najprv ako kaplán, od roku 2004 ako farár.
Pohrebné obrady za zosnulého sa konali v piatok 18. decembra 2009 o 10.00 hod. v Kostole svätého Petra a Pavla (vo františkánskom kostole) v Nitre, predsedal im nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Obrady pokračovali na druhý deň - v sobotu 19. decembra 2009 o 13. 00 hod. v kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni a potom na starom cintoríne.
Na nášho rodáka spomínajme vo svojich modlitbách.
Fotogaléria z pohrebu.
-tt-

Púť do Ríma

Highslide JSV dňoch od 5.5.2009 až 8.5.2009 sme putovali - kňazi, učitelia, profesori a zamestnanci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevného Gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, do Ríma. Cieľom našej púte bolo navštíviť baziliku sv. Pavla za hradbami a upevniť svoju vernosť Cirkvi. Pri tejto príležitosti sme odovzdali Sv. Otcovi zaujímavý dar. Vznikol v duchu projektu pod názvom "Prepisovanie listov sv. Pavla". Mnoho žiakov, študentov a zamestnancov sa zapojilo do tejto aktivity, ktorá chcela účastníkom priblížiť osobu sv. Apoštola. Spoločnými silami sa podarilo prepísať celý Corpus Paulinum, teda všetkých 13 Pavlových listov a aktuálne Markovo evanjelium. Záštitu nad projektom prebrali pán riaditeľ Pavol Chmeliar a pani zástupkyňa Anna Kuchárová s duchovnou podporou pána dekana Mariána Pánika a otca Mariána Pacáka. Máme nádej, že ovocím tejto aktivity našej školy bude prehĺbenie vzťahu k Božiemu slovu. -ľl-

Vzniklo detsko-mládežnícke CD

Za výraznej pomoci eRka Hnutia kresťanských spoločenstiev v Starej Ľubovni vzniklo detsko-mládežnícke hudobné CD s gospelovým nádychom pod názvom Len chcieť. Album je dielom zoskupenia Sedmiččka teda 7 finalistov minuloročnej detskej speváckej súťaže "Ľubovňa Objav 2007", ktorá zároveň finančne pomohla Domu sv. Anny pre zdravotne postihnuté deti. Piesne na album pripravila kapela CCA, ktorá sa postarala aj o celkové zabezpečenie projektu. Hudba je ladená v popovom štýle, s náležitými úpravami pre jednotlivých spevákov. Je určená nielen deťom a mladým, ale pre všetky vekové skupiny, teda rovnako pre dospelých. Garantom projektu sa stalo Rádio Lumen a europoslanec Miroslav Mikolášik. Bližšie informácie o projekte sa možno dočítať na špeciálne zriadenej internetovej stránke www.sedmiccka.sk. Prvé verejné vystúpenie zoskupenia sa uskutočnilo už počas tohtoročných vianočných sviatkov. -lm-

Mikuláš na cirkevnej

Organizátori programu pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša pre deti predškolského veku pripravili pokračovanie jeho prvého ročníka, ktorý sa konal minulý rok. V priestoroch Základnej školy sv. Cyrila a Metoda usporiadali 7. decembra Stretnutie s Mikulášom. Rada rodičov pri ZŠ, Farský úrad a eRko Hnutie kresťanských spoločenstiev detí prichystali pre deti rozličné aktivity na viacerých stanovištiach, zábavný program spievania detských ukazovačiek a samotné obdarúvanie detí Mikulášom. O úspechu podujatia svedčí narastajúci počet účastníkov, tento krát prišlo na akciu takmer sto detí. -lm-

Hrá celá rodina

Významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a úspechy volejbalu v Starej Ľubovni, je venovaný volejbalový turnaj Hrá celá rodina. Už piaty ročník Memoriálu J. Fedáka a J. Lamparta sa pod záštitou KDH uskutočnil v Športovej hale v Starej Ľubovni 28. júna. Na turnaji sa zúčastnilo osem mužstiev z celého okresu, športové výkony predvádzali na vysokej úrovni. Prvé miesto obhájila rodina Lampartová. Druhú priečku obsadila rodina Stašáková, tretia bola rodina Senková. -ľs-

Deň otcov

V telocvični Základnej školy sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Mikuláša sa 15. júna uskutočnil stolnotenisový turnaj otcov a detí. Súťažilo sa v kategóriách otcov, chlapcov a dievčat. Víťaznému otcovi patril pohár a sladká odmena, chlapcom a dievčatám patrili diplom a vecné ceny. Otcovia v tento deň venovali svojim deťom to najvzácnejšie spoločne prežité popoludnie. -mt-

Rodiny sa stretli už deviaty raz

Deň rodín na vrchu Osly má svoje pevné miesto v kalendári podujatí našej farnosti. Keď sa v roku 2000 zrealizovala myšlienka obnoviť Púť rodín a nadviazať na dávnu tradíciu, nikto netušil, akú bude mať odozvu, ako to osloví súčasnú rodinu. Ľudia dali jasne najavo, že chcú byť spolu a chcú sa stretávať. Tohtoročný Deň rodiny sa uskutočnil už po deviaty raz v nedeľu 8. júna. Pútnici prišli peši, na bicykloch, autách či autobusom. Znovu tu bolo veľa detí a mládeže, čo svedčí o tom, že sa cítia dobre na mieste, ktoré je premodlené predchádzajúcimi generáciami. Fotogalériu z akcie si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz. -ľo-

Vybrali riaditeľa

Biskupský úrad v Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí vyhlásil 27. mája výberové konanie na post nového riaditeľa ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Po skončení funkčného obdobia sa vo výbere 16. júna stal staronovým riaditeľom Mgr. Pavol Chmeliar. Možno tak očakávať pokračovanie v načatom trende skvalitňovania vyučovacieho i výchovného procesu cirkevnej školy. -tt-

Po prvýkrát

V poslednú májovú nedeľu nemohol azda nikto prehliadnuť dievčatá a chlapcov oblečených v bielych šatách a oblekoch. Prvoprijímajúce deti po Sviatosti zmierenia po prvýkrát prijali do svojho srdca Pána Ježiša. Sviatosť Eucharistie prijalo celkom 120 detí na dvoch bohoslužbách v Kostole sv. Petra a Pavla. V Podsadku ku prvému prijímaniu predstúpilo 60 detí, tu sa slávnosť konala 22. júna. Ďakujeme duchovným otcom, katechétom a rodičom za prípravu detí k prijatiu sviatosti. -tt-

Kristus v uliciach

Štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice sa tradične slávi ako sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Aj naša farnosť i celé mesto v tento deň ožilo liturgickou slávnosťou. Vtedy akoby boli Kristovi malé všetky kostoly, preto z nich prostredníctvom kňaza vychádza do ulíc v podobe Tajomného Tela. Tu všetkým oznamuje, že nás nesmierne miluje. Na zastávkach pri štyroch vyzdobených oltárikoch (symbolizujú štyri svetové strany) vykonáva sám Kristus svojím Telom posviacku miesta, ktoré nás má chrániť pred zlom a pozýva nás k sebe. Rímskokatolícki veriaci spolu s gréckokatolíkmi v procesii spevom, kvetmi a modlitbou vyjadrili prejav našej živej viery, že Kristus je medzi nami prítomný v podobe chleba a vína. -jo-

Víťazmi Staroľubovnianky

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády v kategórii stredných škôl sa konalo 14. – 15 mája v Žiline. Organizátorom súťaže bola Konferencia biskupov Slovenska, Komisia pre katechizáciu a školstvo a Ministerstvo školstva SR. Stredoškoláci v ôsmich trojčlenných tímoch, nabití vedomosťami zo Starého i Nového zákona, súťažili v šiestich kolách. Preverovali si znalosti z knihy Exodus a z Listu Rimanom. Každý tím mal pripravenú aj dramatizáciu vybranej časti s cieľom aktualizovať ju na súčasnosť. Víťazmi sa stali študentky Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni Katarína Dlugošová, Lucia Takáčová a Anna Pajonková, ktoré si okrem trofeje prevzali aj putovný pohár. Na druhom mieste sa umiestnili študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline a tretí boli gymnazisti bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Vysoká úroveň súťaže potvrdzuje záujem mladých ľudí o štúdium biblických vied. -lt-

Deň matiek

Už tradičná kultúrna akcia sa konala tohto roku 13. mája v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Naše pozemské, no hlavne Nebeskú matku si prišlo uctiť asi tristo ľudí. Organizátormi Dňa matiek boli KDH, Klub kresťanských seniorov a Rímskokatolícky farský úrad. Kvalitu programu garantovali vystúpenia detí z MŠ na Štúrovej a Vsetínskej ulici , vystúpenia žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ako aj študentov Gymnázia sv. Mikuláša. Oživením jednotlivých blokov programu bolo vystúpenie finalistov populárne súťaže Ľubovňa – Objav 2007. -ls-

Úspešní Vojtaššákovci

V sobotu 3. mája sa stretlo pätnásť detí i dospelých v aule ZŠ sv. Cyrila a Metoda, aby si zmerali sily vo vedomostiach o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na úvod si pripravenou prezentáciou znovu oživili a upevnili základné momenty jeho života. Rozdelení do dvoch kategórií potom overovali svoje vedomosti o živote a diele tohto biskupa. Organizátormi i porotou zároveň boli kaplán Michal Holík, sr. Lucia a dobrovoľníčky Veronika s Luciou.
V kategórii dospelých si hlavnú cenu – DVD o sv. Faustíne a zájazd po stopách biskupa Jána Vojtaššáka – zaslúžene odniesol Jozef Fedák a v kategórii detí prvé miesto obsadila Júlia Murcková (4. ročník ZŠ), ktorá okrem spomínaného zájazdu získala DVD s príbehmi o anjelovi. Len o pol boda za ňou sa umiestnil Tomáš Konkoľ a tretie miesto patrilo Martinovi Matfiakovi (obaja 4. ročník ZŠ).
Na zájazd sú pozvaní všetci účastníci súťaže. Toto dopoludnie okrem rodinnej a súťažnej atmosféry prehĺbilo aj vzťah k dejinám Cirkvi na Slovensku i k tomuto nekrvavému mučeníkovi.
Už v nasledujúcom týždni boli dve dvojčlenné družstvá detí na regionálnej súťaži o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi v cirkevnej základnej škole v Sihelnom na Orave. Tam si zmerali svoje vedomosti so žiakmi druhého stupňa z ďalších štrnástich škôl. Naše najmladšie družstvá obsadili peknú štvrtú (Martin a Dávid) a siedmu priečku (Tomáš s Evkou). -sL-

Ľubovňa v Lumene

Spektrálna relácia Rádia Lumen Lupa si 30. apríla vzala pod drobnohľad farnosť Stará Ľubovňa. O široký pohľad na dianie vo farnosti sa postaral redaktor Peter Holbička. Celú reláciu si možno stiahnuť vo formáte .mp3 z audio-archívu rádia Lumen kliknutím na tento odkaz. -tt-

Synoda pokračuje

Veriaci celej našej diecézy majú možnosť sledovať priebeh druhej synody Spišskej diecézy a aktívne sa do nej zapájať. Po farských rozpravách, ktoré mali za úlohu zhromaždiť veľké množstvo informácií, začala fáza dekanátnych rozpráv. Zúčastňujú sa na nich kňazi zo všetkých farností a volení laici, ktorých sa diecézny biskup pýta na závažné otázky života v diecéze. Významným prvkom dekanátnej rozpravy je aj to, že sa spolupráca veriacich laikov a ich kňazov rozšírila na medzifarskú úroveň. V apríli 2008 bolo zvolané prípravné zasadnutie synody, ktoré sa konalo na Spišskej kapitule. Počas svätej omše účastníci synody verejne vyznali vieru a zložili „Prísahu vernosti“. V júni 2008 sa uskutočnilo druhé plenárne zasadnutie synody. Obsahom rokovania prvých dvoch zasadnutí boli tri témy: 1.Tvár, život a spásne služby Spišskej partikulárnej cirkvi, 2.Posväcovanie života, 3.Katechéza a formácia povolaní. Na plenárnom zasadnutí sa zúčastnilo asi 160 kňazov, rehoľníkov a laikov. Atmosféra pri rokovaniach ukazuje dôležitosť diskusií. Protichodnosť názorov svedčí o vernosti prísahe. Modlitba a sväté omše sú majákom, ktorý dáva istotu Božieho požehnania nad diecéznou synodou. Účastníci rozpráv ďakujú za všetky modlitby a duchovnú pomoc a prosia, aby neustala. -fo-

Vysielač aj u nás

Nedeľa 27. apríla bola dňom otvorenia letnej turistickej sezóny na Ľubovnianskom hrade. Slávnostnú sv. omšu v Kaplnke sv. archanjela Michala celebroval riaditeľ Rádia Lumen ThDr. Juraj Spuchľák a koncelebroval mu p. dekan Mgr. Marián Pánik. V deň slávnosti celebrant posvätil nový vysielač, ktorý je umiestnený v areáli Ľubovnianskeho hradu. Jediné kresťanské rádio na Slovensku si možno od 19. marca naladiť v Starej Ľubovni a okolí na frekvencii 99.8 MHz. -tt-

Krakov bol o rodine

Viac ako dvadsať tisíc pútnikov sa v sobotu 19. apríla zúčastnilo na 4. rozhlasovej púti do svätyne Božieho Milosrdenstva v poľskom Krakove. Medzi účastníkmi púte nechýbali ani veriaci z našej farnosti. V deň slávnosti tu bola posvätená slovenská kaplnka. Jej hlavným svätiteľom a zároveň celebrantom bohoslužby bol spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. „Hodnoty, ktoré sú ohrozené, treba udržiavať a posilňovať. Na prvom mieste je rodina. Keby sme mali dobré rodiny, pevné manželstvá, národ by bol zodpovednejší,“ zdôraznil otec biskup počas slávnostnej sv. omše význam rodiny v našej spoločnosti. Súčasťou programu, ktorý sa niesol v téme rodina, deti a vlasť, bola tiež púť s poďakovaním za pätnásť rokov vysielania rádia Lumen. -tt-